Privacy policy

Privacyverklaring AVG

Change= Vastgoed Beheer B.V. (verder Change=), gevestigd aan August Allebéplein 112, 1062 AC te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Change= Vastgoed Beheer BV August Allebéplein 112
1062 AC Amsterdam
E: inschrijvingen@change-is.com T: 088 1269 380

Persoonsgegevens die wij verwerken

Change= verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je jezelf inschrijft als woningzoekende en/of je gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Change= verwerkt de volgende gegevens:

Bij inschrijving:

 • Voor- en achternaam

 • Voorletters

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Locatiegegevens

 • Motivatie

 • Datum van inschrijving

 • Correspondentie via email

Bij beoordeling van de kwalificatiecriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

 • Burgelijke staat

 • Hoogste opleiding

 • Bruto maansalaris

 • Netto maandsalaris

 • Status arbeidsmarkt

 • Werkgever

 • Beroep

 • Arbeidscontract

 • Uren per week

 • Huidige woonadres

 • Gewenste ingangsdatum

 • Overige informatie

 • Datum van kwalificatie

 • Overige correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren dat jij jonger bent dan 16, behalve als jijzelf jouw geboortedatum correct invult. Als jij onder de 16 jaar bent, kunnen wij je helaas niet inschrijven en zullen wij jouw persoonsgegevens uit onze database verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Change= verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzamelen van informatie zodat wij kunnen beoordelen of jij voldoet aan de criteria om te kunnen wonen in een van de wooncomplexen die Change= beheert.

 • Contact met jou te kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld bellen of e-mailen, indien dit noodzakelijk is om de door jou ingevulde antwoorden op de website met jou te bespreken.

 • Correspondentie met jou te voeren over onze diensten.

 • Daarnaast verwerken we jouw persoonsgegevens om het gebruik van onze website en diensten te analyseren en te verbeteren. Change= heeft hiervoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang. Wij maken hierbij onder meer gebruik van jouw klikgedrag op onze website. Wij proberen dit zoveel mogelijk op anoniem/geaggregeerd niveau te doen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Change= bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Inschrijfgegevens en kwalificatiegegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, of korter indien jij je uitschrijft uit ons systeem. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar uitschrijven@change-is.com. Wij sturen je dan een bevestiging dat wij jouw gegevens hebben verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zodra jij een huurcontract ondertekent, zullen je persoonsgegevens worden overgedragen aan de verhuurder van de woning die je zult gaan huren. De (contact)gegevens van de betreffende verhuurder staan in de huurovereenkomst vermeld. Change= deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden in het kader van het verrichten van onze diensten en ten behoeve van de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zo kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan IT en software leveranciers waarvan wij gebruik maken. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Change= blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Change= gebruikt geen tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Change=. Daarnaast heb je onder omstandigheden recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Indien je een van deze rechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek hiertoe sturen naar inschrijvingen@change-is.com. Wij kunnen je vragen je om je te identificeren alvorens wij dit verzoek zullen uitvoeren. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek reageren. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring of de wet worden verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Change= neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via inschrijvingen@change-is.com.

Tot slot

Change= zal nimmer jouw persoonsgegevens doorspelen aan derden voor reclamedoeleinden of andere vormen van social media. Change= gebruikt jouw gegevens alleen voor eigen gebruik en stuurt deze niet door aan derden buiten de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Change= houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de inschrijving of kwalificatie en zal daar geen verdere toestemming voor vragen aan deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven in een voorliggende periode.

Het Change= Team 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then